همایش تخصصی توسعه و تجاری سازی فناوری اطلاعات در تبریز