یو پی اس شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری به گروهی از کامپیوترها و تجهیزات انفورماتیکی گفته می شود که به طرق مختلف به هم متصل شده باشند. هدف از ایجاد یک شبکه، انتقال یا به اشتراک گذاری اطلاعات است.

یو پی اس مناسب شبکه های کامپیوتری

 • Eaton 9155 UPS 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • Eaton 9130 UPS 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • Eaton 9120 UPS 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری


حساسیت و کاربری های متفاوت شبکه های کامپیوتری سبب می گردد تا نوع تجهیزات مورد نیاز جهت حفاظت آنها در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر و یا تامین برق مناسب برای آنها نیز متفاوت باشد.

یو پی اس های مخصوص شبکه و سرور

 • mge galaxy 7000 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • mge galaxy 3500 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • mge galaxy 5000 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • titan 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • Hyperion 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • thetys 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • astrid infinity 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری


با توجه به این موضوع سعی داریم تا در این قسمت حداقل راهکارهای این حوزه را بررسی نمائیم، البته باید توجه داشت در این قسمت سعی گردیده تا با توجه به تجارب شرکت فیام صنعت، حداقل تعداد کاربری ها مورد توجه قرارگیرد و توصیه می گردد تا مشتریان محترم از امکانات و خدمات پشتیبانی پیش از خرید شرکت فیام در زمینه آموزش و یا مشاوره های لازم بهره لازم را ببرند.

یو پی اس شبکه

 • liebert apm ups 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • liebert nx ups 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • liebert nxc ups 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • liebert nfinity ups 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • liebert gxt ups 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • liebert gtx3 ups 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • liebert gtx3 rt ups 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • liebert psi xr ups 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری


یو پی اس های اتاق سرور

 • mge galaxy 7000 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • mge galaxy 3500 1 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • mge galaxy 5000 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • surt5000 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • surt6000 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • surt10000 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • surt30001 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری
 • surt80001 54x54 یو پی اس شبكه های كامپیوتری | یو پی اس | باتری